top of page
PosterLet'sGo.jpg

Let's Go!

1 December, 2022 - 28 January, 2023

Tim Van Laere Gallery is pleased to present Let’s Go! a group exhibition presenting works by Bram Demunter, Jean Dubuffet, Kati Heck, Leiko Ikemura, Stanislava Kovalcikova, Friedrich Kunath, Jonathan Meese, Albert Oehlen, Tobias Pils, Tal R, Ben Sledsens, Ettore Spalletti, Dennis Tyfus, Rinus Van de Velde, Inès Van den Kieboom, Henk Visch, and Franz West.

 

While solo exhibitions allow you to fully enter the world of one artist and give you a glimpse of what the world looks like according to that artist, a group show offers different windows and pathways to various points of view and ways of seeing. It’s for this reason group shows are a vital part of the gallery’s program. By combining works from different artists in all kinds of media, the inner dialogue between the artist and his/her work is brought to a larger table, where its meaning gets challenged and debated by the surrounding works. It makes for an open dialogue where universal truths rise to the front and are brought to the surface of each one of the works presented in the exhibition space. The decision of the gallery to curate the show not only with contemporary artists but to also include modern artists, testifies to the determination the gallery has to pave new pathways to foster new dialogues and share these dialogues with the public. Choosing to curate group shows with cross-pollination in media, genres, and generations, can create new ways in art and expand the existing dialogue of the works which inspires new styles, and different ways of creating and rethinking our ways of seeing. 

On the one hand, the title of the show, Let’s Go!, reflects on the gallery’s belief in art and its strength to overcome almost everything. It’s a phrase that leaves no room for doubt and proclaims its strong faith in art to the public, inviting them to join the party. On the other hand, the phrase also refers to the process of the artist. Each one of these artists knows how to surrender to their work. They have allowed art to fully consume their life and take a vital part in their existence. They allow the work to speak for itself. Therefore the gallery chose to respect this inner attitude of the works and place them in dialogue as such. They don’t need a thematic alibi to start up new conversations, they just need to be presented as intended by the artist to enter the public’s consciousness. 

Tim Van Laere Gallery presenteert Let's Go! een groepstentoonstelling met werk van Bram Demunter, Jean Dubuffet, Kati Heck, Leiko Ikemura, Stanislava Kovalcikova, Friedrich Kunath, Jonathan Meese, Albert Oehlen, Tobias PiIs, Tal R, Ben Sledsens, Ettore Spalletti, Dennis Tyfus, Rinus Van de Velde, Inès Van den Kieboom, Henk Visch en Franz West. 

 

Terwijl solotentoonstellingen de wereld van een kunstenaar tonen en een glimp laten zien van hoe de wereld er volgens die kunstenaar uitziet, biedt een groepstentoonstelling verschillende vensters en wegen naar verschillende gezichtspunten en manieren van kijken. Om die reden maken groepstentoonstellingen een essentieel onderdeel uit van het programma van de galerie. Door werken van verschillende kunstenaars in allerlei media te combineren, wordt de innerlijke dialoog tussen de kunstenaar en zijn/haar werk naar een groter forum gebracht, waar de betekenis ervan wordt uitgedaagd en besproken door de omringende werken. Het zorgt voor een open dialoog waarbij universele waarheden naar voren komen en aan de oppervlakte worden gebracht van elk van de werken die in de tentoonstelling worden gepresenteerd. De keuze van de galerie om de tentoonstelling niet alleen met hedendaagse kunstenaars samen te stellen, maar ook met moderne kunstenaars, getuigt van de vastberadenheid van de galerie om nieuwe wegen te banen en nieuwe dialogen te bevorderen en die dialogen met het publiek te delen. Door groepstentoonstellingen te cureren met kruisbestuiving in media, genres en generaties, kunnen nieuwe wegen in de kunst gecreëerd worden en kan de bestaande dialoog van de werken uitgebreid worden. Dit inspireert tot nieuwe stijlen en verschillende manieren om te creëren en het heroverwegen van onze manier van kijken. 

Enerzijds weerspiegelt de titel van de tentoonstelling, Let's Go!, het geloof van de galerie in kunst en haar kracht om bijna alles te overwinnen. Het is een zin die geen ruimte laat voor twijfel en haar sterke geloof in kunst verkondigt aan het publiek en hen uitnodigt om mee te feesten. Anderzijds verwijst de zin ook naar het proces van de kunstenaar. Elk van deze kunstenaars weet zich over te geven aan hun werk. Zij hebben toegestaan dat de kunst hun leven volledig in beslag neemt en een vitale rol speelt in hun bestaan. Zij laten het werk voor zichzelf spreken. Daarom heeft de galerie ervoor gekozen deze innerlijke attitude van de werken te respecteren en ze als zodanig in dialoog te plaatsen. Ze hebben geen thematisch alibi nodig om nieuwe gesprekken op gang te brengen, ze hoeven alleen maar gepresenteerd te worden zoals de kunstenaar het bedoeld heeft om het bewustzijn van het publiek binnen te dringen. 

bottom of page