top of page

ATELIER VAN LIESHOUT

Industrie

15 March - 5 May, 2012

Tim Van Laere gallery is pleased to announce Industrie (Industry), Atelier Van Lieshout’s fourth solo exhibition at the gallery. The exhibition will be part of Atelier Van Lieshout’s large project the “New Tribal Labyrinth series” in which the recurring themes of work organization, power structures and revolution are mixed up with autarky, proposing a new tribal organization. The New Tribal Labyrinth is a proposition for an alternative world organization by an imaginary tribe. Farming, Industry and objects for rituals are the 3 main bodies of work of this huge ‘Gesamtkunstwerk”.

Industry: shows a reinvention of the factories and installations of the industrial revolution. Large scale sculptural/technical installations are made in an improvised style with contemporary materials. It is not clear if they are a post-apocalyptic survival strategy or a new utopian way of honest production of durable product. A blast furnace, metal working machines, textile production machinery, refinery and chemical installations, ceramics etc. will be part of it.

Industry was initially a very vital element in the development and prosperity of civilization where it enabled a society based on farming to emerge into a highly civilized society. Nowadays a large part of industry and production is banned from our society and the whole branch is moved to another part of the world. All the things which are not desirable are banned from our society; farm animals disappear in anonymous buildings, prisons and mental institutions disappear in remote business parks. The only thing left in our sanitized world is retail, service industry and gastronomy. Industry and production, should be a part of our society just as manual labor, pollution and hardship. As a society we cannot just consume and use, real products should be made and grown.

Farming, the second column of the New Tribal Labyrinth, with is end goal a huge life size farm that consist of many other farms that are connected with tunnels, corridors, doors and hatches. Shows farms from the pre-history, year zero, middle ages, golden age,  post-war modernist utopia and the future. When entered it will be a large labyrinthic travel through the ages; history, hope, family, utopia, self sufficiency, design and deviancy.

The last column Tribe, reflect upon our extremely advanced and complex society in which over-consumption and limited raw materials play a crucial role. These changes will see an emergence of various new cultures in the near future. Once supplies are exhausted society will see a harshening of relations between people and increased survival instinct which raises the question whether such radical changes, which are coupled with violence but which may also lead to a new improved society, are good or bad. A New Tribal organization will occur were groups of people start organizing themselves in tribes instead of countries and nationalities. Part of this are objects, installations and equipment made for this nondescript tribe. Places of warship, cannibalistic sacrifices, daily objects and design.

Atelier Van Lieshout (AVL) is the internationally recognized studio and workshop of Dutch artist Joep van Lieshout. Initially working as a solo artist, he started out producing objects in bright coloured polyester -  the material that would become his trademark - since the early eighties. In 1995 he founded Atelier Van Lieshout, leading a group of like-minded individuals in his search for creative and aesthetic solutions. Atelier Van Lieshout produces objects that balance on the boundary between art, architecture and design. Recurring themes in the work of AVL are power, politics and autarky, as well as a fascination for life, its creation and its end in death. With this body of work, both autonomous and commissioned, AVL has attained international recognition. Over the past 25 years, AVL has had exhibitions at major art institutions and collections worldwide.Tim Van Laere Gallery presenteert “Industrie” Atelier Van Lieshout's vierde solo-tentoonstelling in de galerie. De tentoonstelling maakt deel uit van Atelier Van Lieshout’s “New Tribal Labyrinth”, dat een serie werken bevat waarin terugkerende thema’s als de organisatie van arbeid, machtsstructuren en revolutie worden gekoppeld aan autarkie; een voorstel voor een nieuwe, tribale, wereldorde. Het “New Tribal Labyrinth” heeft een alternatieve samenleving voor ogen, bewoond door een denkbeeldige stam. Het grootschalige Gesamtkunstwerk legt de nadruk op de drie belangrijkste pijlers van deze tribale samenleving: landbouw, industrie en rituelen.

In de nieuwe tribale wereldorde worden de fabrieken en de machines van de Industriële Revolutie opnieuw geïnterpreteerd, wat leidt tot grootschalige sculpturale en technische installaties, op een geïmproviseerde wijze gemaakt met eigentijdse materialen: hoogovens en gieterijen, raffinaderijen en chemische installaties, weverijen en steenovens. In eerste instantie is het niet duidelijk of deze installaties onderdeel zijn van een postapocalyptische overlevingstrategie, of juist een nieuwe utopische methode zijn om op een eerlijke wijze duurzamer te produceren.

In het verleden was de industrie een cruciale voorwaarde voor ontwikkeling en welvaart, onder invloed waarvan een agrarische samenleving kon opbloeien tot een ontwikkelde maatschappij. Vrijwel alles dat herinnert aan fysieke productie is echter uit onze huidige samenleving verbannen, en verplaatst naar de randen van onze (leef)wereld. Alles wat we ongewenst achten wordt uit ons blikveld verwijderd. Landbouwdieren verdwijnen in megastallen, gevangenissen en gekkenhuizen verhuizen naar bedrijventerreinen. Het enige wat er overblijft in onze schone nieuwe wereld is consumptie: winkelen, vermaak, voedsel.

De herinterpretatie van Industriële Revolutie legt tegelijkertijd en link met, maar is ook een overstijging van de utopische, socialistische Arts & Crafts Movement, die de breuk tussen ontwerper, handwerker en gebruiker wilde overbruggen. Industrie en productie zijn een integraal onderdeel van onze samenleving, net als fysieke arbeid, vervuiling en ontbering. Een maatschappij kan niet alleen consumeren en gebruiken, echte producten horen gemaakt en verbouwd te worden.

Landbouw is een van de pijlers van de nieuwe tribale maatschappij. Het einddoel van Atelier Van Lieshout is een enorme, levensgrote boerderij die bestaat uit vele kleinere boerderijen die onderling zijn verbonden door tunnels, corridors, deuren en luiken. Er zullen boerderijen uit de prehistorie zijn, uit het jaar nul, de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw, uit het naoorlogse modernistische Utopia en uit de toekomst. Door deze boerderijen dwalen is als een lange labyrintische tijdreis langs geschiedenis, hoop, familie, utopie, autarkie, design en deviatie.

Het “New Tribal Labyrinth” is een reactie op onze extreem geavanceerde en complexe maatschappij, waarin overmatige consumptie en eindige grondstoffen een cruciale rol spelen. Al in de nabij toekomst zal deze tegenstelling leiden tot het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen. De toenemende schaarste van grondstoffen brengt een verharding van menselijke relaties en een sterkere overlevingsdrang met zich mee. De vraag dringt zich op of deze veranderingen, die gepaard zullen gaan met geweld maar ook een nieuwe, betere maatschappij kunnen opleveren, negatief of positief zijn.Een nieuwe tribale wereldorde zal daar ontstaan waar groepen mensen zich gaan organiseren in stamverband in plaats van in nationaliteiten of natiestaten. In de tussentijd zullen er objecten, installaties en apparatuur ontwikkeld worden voor deze afwezige stam: monumenten, kannibalistische offerplaatsen, dagelijkse objecten en design.

Atelier Van Lieshout (AVL) is de internationaal erkende studio en atelier van de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout. Aanvankelijk werkzaam als solo-artiest, maakte hij in de jaren 80 werken die veelal vervaardigd zijn in fel gekleurd polyester. Dit specifieke materiaal werd in de daar op volgende jaren een trademark voor zijn werken. In 1995 richtte hij Atelier Van Lieshout (AVL) op en ondermijnt daarmee de mythe van het individuele artistieke genie. Atelier Van Lieshout heeft wereldwijd faam verworven voor de objecten die zich bevinden tussen autonome kunst, architectuur en design. Deze werken zijn praktisch en ongecompliceerd. Terugkerende thema’s in het werk van AVL zijn autarkie, macht, politiek en de meer klassieke thema’s leven en dood. De werken van AVL zijn onderdeel van talloze privé collecties en diverse internationale musea.

 

bottom of page