top of page
BDM_Poster copy.jpg

BRAM DEMUNTER
Burrowers, Climbers, Crawlers
30 November - 20 January, 2024

Tim Van Laere Gallery presents the second solo exhibition by Bram Demunter, titled Burrowers, Climbers, Crawlers.

 

Bram Demunter's work is about us, human beings, and about the place we occupy in the world. It is about the mythologies we shape around ourselves, the narratives and the visual cultures we create, as well as the traces we leave behind in the natural world.

 

His paintings and drawings strongly illustrate his process of collecting, examining and categorizing different elements. The artist can spend many hours studying an object, while wondering where it came from and what history it has been gone through. These objects then manage to nestle in his subconscious, establishing new connections between obscure stories, tales, legends and myths with forgotten symbolism, which he seamlessly connects to more recent events.

 

His oeuvre does not convey an unambiguous message, but rather weaves meanings that resonate with individual and collective memories whereby a depicted motif reminds us of countless other images. His references do not focus on specific symbols or archetypes and must not be mistaken as unequivocal allusions. In doing so, the artist emphasizes that all things can exist simultaneously and can be displayed as such.

 

This phenomenon is clearly demonstrated in his work Turn the Mud Around, where Demunter makes use of an eclectic range of influences and sources: ranging from the late Middle Ages to the Flemish Primitives as well as the impasto of seventeenth-century artists like Rubens and Jordaens. His artistic affiliations, such as his depiction of landscapes and other scenes of nature in some of his paintings, seem to originate from Italian Renaissance painting and and are reminiscent of the sfumato technique of that period. His imagery extends far beyond classical influences; it is infused with elements of twentieth-century abstract expressionism including artists such as Philip Guston, neo-expressionist Georg Baselitz and Grandma Moses. In addition, Demunter embraces the refinement of Indian miniature art, the splendor of Persian and Indian tapestries, alongside the intimacy of Enclosed Gardens.

 

For this exhibition, Demunter drew inspiration from obscure maps and old books, diving deep into human history in search of handed-down traces of interaction with nature. Rocks are therefore an important theme in his work, and take the form of mountains, rock formations, caves, meteorites, thereby embodying ancient symbolism. The diversity of symbols reveals the deep-rooted human fascination with nature across epochs and cultures. Instead of using maps as merely representational tools, Demunter exploits them as sources that capture the human interaction with the world. Demunter's approach is not limited to visual compositions, but extends far beyond words: each work, whether drawn, painted or written, forms an exploratory journey, which transcends time and space; his images suspend time, as it were.

 

Bram Demunter (b. 1993, Kortrijk) lives and works in Kortrijk, Belgium. Work of the artist can be found in several national and international collections.

Tim Van Laere Gallery presenteert de tweede solotentoonstelling van Bram Demunter, met als titel Burrowers, Climbers, Crawlers. 

Het werk van Bram Demunter draait om ons, de mens, en de plek die wij innemen in de wereld. Het gaat over de mythologieën die wij creëren rondom onszelf, de verhalen en beeldculturen die uit ons voortkomen, en de sporen die wij achterlaten in de natuur. 

Zijn schilderijen en tekeningen illustreren sterk het spel van verzamelen, onderzoeken en categoriseren van verschillende elementen. De kunstenaar besteedt soms uren aan het bestuderen van een object, terwijl hij zich afvraagt waar het vandaan komt en welke geschiedenis het heeft doorgemaakt. Deze onderwerpen weten zich dan te nestelen in het onderbewustzijn en leggen op die manier nieuwe verbanden tussen obscure verhalen, sagen, legenden en mythen met vergeten symboliek, die hij naadloos verbindt met recentere gebeurtenissen. 

Zijn oeuvre brengt geen eenduidige boodschap over, maar weeft betekenissen die teruggrijpen naar individuele en collectieve herinneringen waarbij een uitgebeeld motief ons aan talloze andere beelden herinnert. Zijn referenties zijn niet gericht op specifieke symbolen of archetypen en mogen niet worden verward met eenduidige verwijzingen. De kunstenaar benadrukt hiermee dat alles naast elkaar bestaat en als zodanig getoond mag worden. 

Dit fenomeen komt duidelijk naar voren in het werk Turn the Mud Around, waar Demunter zich bedient van een eclectisch scala aan invloeden en bronnen: variërend van de late Middeleeuwen tot de Vlaamse Primitieven en de impasto van zeventiende-eeuwse kunstenaars zoals Rubens en Jordaens. De artistieke verwantschappen, zoals de weergave van landschappen en andere natuurzichten in zijn schilderijen, lijken te stammen uit de Italiaanse renaissanceschilderkunst en herinnert aan de sfumato techniek van die periode. Zijn beeldtaal reikt verder dan alleen de klassieke invloeden; het is doordrenkt met elementen van het twintigste-eeuwse abstract expressionisme zoals kunstenaars als Philip Guston, neo-expressionistisch Georg Baselitz en Grandma Moses. Daarnaast omarmt Demunter de verfijning van Indiase miniatuurkunst, de pracht van Perzische en Indische wandtapijten, naast de intimiteit van besloten hofjes. 

Voor deze tentoonstelling putte Demunter inspiratie uit obscure landkaarten en oude boeken en dook hij diep in de menselijke geschiedenis, op zoek naar overgeleverde sporen van interactie met de natuur. Rotsen zijn dan ook een belangrijke rode draad in zijn werk en nemen de vorm aan van bergen, rotsformaties, grotten, meteorieten, en belichamen zo eeuwenoude symboliek. De diversiteit aan symbolen onthult de diepgewortelde menselijke fascinatie voor de natuur, die zich over verschillende tijdperken en culturen uitstrekt. In plaats van landkaarten te gebruiken als louter representatieve instrumenten, benut Demunter ze als bron die de menselijke interactie met de wereld vastlegt. Demunters benadering beperkt zich niet tot visuele composities, maar reikt verder dan woorden: elk werk, of het nu getekend, geschilderd of geschreven is, vormt een verkennende reis, die tijd en ruimte overstijgt; zijn beelden schorten als het ware de tijd op. 

Bram Demunter (°1993, Kortrijk) woont en werkt in Kortrijk, België. Werk van de kunstenaar bevindt zich in verschillende nationale en internationale collecties.

bottom of page