top of page
BS_Poster.jpg

BEN SLEDSENS

Morning Moon

3 September - 10 October, 2020

Tim Van Laere Gallery presents the third solo exhibition by Ben Sledsens (°1991 Antwerp, lives and works in Antwerp), entitled Morning Moon.

 

Sledsens' works attest to a profound knowledge of art history. Its bright, vibrant colors remind us of artists such as Henri Matisse and Pierre Bonnard. Just like his predecessors, Sledsens knows how to bring his colors together in a very unique way, providing his works with a certain intensity and signature. In addition, with his use of color, naive perspectives, thoughtful compositions and reinterpretations of the landscape, he refers to a long tradition of great masters such as Claude Monet, Henri Rousseau and Pieter Breughel De Oude.

 

The antithesis of the exhibition title Morning Moon emphasizes the surreal, intimate, utopian and escapist character of Sledsen's works. Although he is often inspired by his immediate environment, he does not represent reality, but interpretations thereof. His scenes are fragments from his own fantasy with which he has built a completely alternative universe in which both he and the spectators of his works can get lost. There are also two recognizable characters in his universe that refer to the artist himself and his girlfriend. In this exhibition we find them in works such as The Huntswoman and the Wanderer, Shooting Apples and Girl lying in the grass. In this he sometimes even goes so far as to reduce himself and other characters to an archetype. He often describes himself as The Wanderer and his girlfriend as The Huntswoman. We also find this interest in archetypes in his series of animal portraits. In this exhibition we see The Red Fox and Magpie with a Pearl Earring from this series. The fox and the magpie are two of the most typical animals appearing in many myths and legends across different cultures. Sledsens is particularly interested in how one image can evoke different meanings and how ephemeral that meaning is depending on the place and time. In addition to recurring motifs and characters, Sledsens also connects his works by forging subtle links within the compositions of his works, which contributes to the composition of a coherent, fictional world that transcends time and space.

 

Due to the large scale of his canvases, he makes his universe accessible to the viewer. With his highly thought-out compositions, Sledsens guides our gaze through the work, inviting us not only to consider the paths of thought and motivations of the characters, but also the places and events that arise within his lively and sometimes lonely scenarios. His works are never just a snapshot, but tell a story with an open beginning and end that the viewer can fill in for himself.

Tim Van Laere Gallery presenteert de derde solotentoonstelling van Ben Sledsens (°1991 Antwerpen, leeft en werkt in Antwerpen), getiteld Morning Moon.

 

Sledsens’ werken getuigen van een diepgaande kennis van de kunstgeschiedenis. Zijn heldere, levendige kleuren herinneren ons aan kunstenaars zoals Henri Matisse en Pierre Bonnard. Net zoals zijn voorgangers weet Sledsens zijn kleuren op een heel eigen manier samen te brengen die zijn werken voorzien van een bepaalde intensiteit en signatuur. Daarnaast verwijst hij met zijn kleurgebruik, naïeve perspectieven, doordachte composities en herinterpreteringen van het landschap naar een lange traditie van grote meesters zoals Claude Monet, Henri Rousseau en Pieter Breughel De Oude.

 

De antithese van de tentoonstellingstitel Morning Moon benadrukt het surreële, intieme, utopische en escapistische karakter van Sledsens’ werken. Hoewel hij zich vaak laat inspireren door zijn directe omgeving geeft hij geen realiteit weer, maar interpretaties daarvan. Zijn taferelen zijn fragmenten uit zijn eigen fantasie waarmee hij een volledig alternatief universum heeft opgebouwd waarin zowel hij als de toeschouwers van zijn werken in kunnen verdwalen. Er zijn ook twee herkenbare personages aanwezig in zijn universum die refereren naar de kunstenaar zelf en zijn vriendin. In deze tentoonstelling vinden we hen terug in werken zoals The Huntswoman and the Wanderer, Shooting Apples en Girl lying in the grass. Hierin gaat hij soms zelfs zo ver dat hij zichzelf en andere personages herleidt naar een archetype. Zo typeert hij zichzelf vaak als The Wanderer en zijn vriendin als The Huntswoman. Die interesse voor archetypes vinden we ook terug in zijn reeks dierenportretten. In deze tentoonstelling zien we uit deze reeks The Red Fox en Magpie with a Pearl Earring. De vos en de ekster zijn twee van de meest typerende dieren die in veel mythes en sagen opduiken doorheen verschillende culturen. Sledsens interesseert zich hier vooral in hoe één beeld verschillende betekenissen kan oproepen en hoe efemeer die betekenis is afhankelijk van de plaats en tijd. Naast terugkerende motieven en personages verbindt Sledsens zijn werken ook door subtiele links te leggen binnen de composities van zijn werken, wat bijdraagt tot het samenstellen van een coherente, fictieve wereld die tijd en ruimte weet te overstijgen.

 

Door de grote schaal van zijn canvassen maakt hij zijn universum toegankelijk voor de toeschouwer. Met zijn sterk doordachte composities leidt Sledsens onze blik door het werk, waarmee hij ons niet alleen uitnodigt om de denkpistes en de motivaties van de personages te beschouwen, maar ook de plaatsen en de gebeurtenissen die binnen zijn levendige en soms ook eenzame scenario’s ontstaan. Zijn werken zijn nooit slechts een momentopname, maar vertellen een verhaal met een open begin en einde die de toeschouwer zelf kan invullen. 

bottom of page