top of page
BS_Poster_Facade.jpg

BEN SLEDSENS

Between Fish and Stars

29 August - 5 October, 2024

Tim Van Laere Gallery presents Between Fish and Stars, Ben Sledsens' sixth solo exhibition at the gallery. In this exhibition, Sledsens presents a new series of paintings and introduces a new series of charcoal drawings on paper. 

 

Our perception ranges from between the fish to the stars, and that is exactly where Ben Sledsens draws his inspiration from. He observes and takes everything in from his environment; from the deep woods and vast landscapes to a flower arrangement in a living room. There is no hierarchy present in his subjects; anything that catches his eye is worthy of painting. However, Sledsens' work does not represent reality but an interpretation thereof. He searches for the utopian in the banal and directs our gaze to the beauty in the things that surround us. In his universe, he abstracts his observations to their essence and searches for the absolute total experience of light and color. He questions our ways of seeing, our perceptions and our assumptions about the reality that surrounds us and the truth behind their meaning. Sledsens' dialogue with his canvases is an open and honest one, in which form, line, composition and color are always the main subjects. 

 

Each step he undertakes in his painting process is well thought out to find the right touch for each part of his composition. To do this, he carefully looks at the work of his predecessors. "Art history is shaped by generations. What is being made now would be impossible without what was before. I go through those generations, look at what inspires me and draw from that for my own work," says the artist. Sledsens has a broad and diverse palette of sources of inspiration and measures himself with his predecessors. His landscapes share compositional similarities with Pieter Breughel the Elder and Henri Rousseau, while his play with light and color reminds us more of the works of James Ensor, Claude Monet, Henri Matisse, Pierre Bonnard and even the abstract expressionists such as Mark Rothko who went to the extremes in his exploration of the experience of light, color and form. However, Sledsens never completely distances himself from the figurative; he abstracts in search of essence and beauty within the recognizable forms of his subjects. In doing so, he wants to invite the viewer to take in the familiar shapes around them and make them aware of the beauty in their daily impressions. 

 

In this exhibition, Sledsens also presents his charcoal drawings for the first time alongside his paintings, in which he completely abandons his play with colors and focuses on the essence of his composition and the play of lines and shapes. He chose to work with charcoal, one of the oldest drawing materials, because of the fluidity and freedom this technique gave him on paper. 

 

Ben Sledsens (b. 1991, Antwerp) lives and works in Antwerp, Belgium. His work is included in several international collections, such as Museum of Contemporary Art San Diego, San Diego; M HKA, Antwerp; CAC, Malaga; Fundacion Canaria para el Desarollo de la Pintura, Las Palmas De Gran Canaria; the Hermitage, St. Petersburg and Nassima Landau Art Foundation, Tel Aviv.  

Tim Van Laere Gallery presenteert Between Fish and Stars, de zesde solotentoonstelling van Ben Sledsens in de galerie. In deze tentoonstelling presenteert Sledsens een nieuwe reeks schilderijen en introduceert hij voor het eerst een reeks houtskooltekeningen op papier. 

 

Onze waarneming reikt van tussen de vissen tot aan de sterren, en dat is ook exact waar Ben Sledsens zijn inspiratie haalt. Hij observeert en neemt alles in zijn omgeving in zich op; van de diepe bossen en weidse landschappen tot een bloemstuk in een huiskamer. Er is geen hiërarchie aanwezig in zijn onderwerpen, alles wat binnen zijn gezichtsveld valt is waardig om te schilderen. Het werk van Sledsens geeft echter geen representatie van de werkelijkheid, maar een interpretatie daarvan. Hij zoekt naar het utopische in het banale en richt daarmee onze blik op de schoonheid die vervat zit in de dingen die ons omringen. In zijn universum abstraheert hij zijn waarnemingen tot hun essentie en gaat hij op zoek naar de absolute totaalervaring van licht en kleur. Hij bevraagt onze manier van kijken, onze opvattingen en onze veronderstellingen over de ons omringende werkelijkheid en de waarheid achter hun betekenis. Het gesprek dat Sledsens voert met zijn doeken is een open en eerlijke dialoog, waarbij vorm, lijn, compositie en kleur steeds de hoofdthema’s zijn. 

 

Elke stap die hij onderneemt in zijn schilderproces is weldoordacht om steeds de juiste toets te vinden voor elk onderdeel van zijn compositie. Hiervoor kijkt hij zorgvuldig naar het werk van zijn voorgangers. “De kunstgeschiedenis wordt gevormd door generaties. Wat er nu wordt gemaakt, zou onmogelijk zijn zonder wat er voordien was. Ik ga die generaties af, kijk naar wat me inspireert en put daaruit voor mijn eigen werk”, zegt de kunstenaar. Sledsens heeft een breed en vooral een uiteenlopend palet aan bronnen van inspiratie en meet zich met zijn voorgangers. Zijn landschappen getuigen van compositorische gelijkenissen met Pieter Breugel de Oude en Henri Rousseau, terwijl zijn spel met licht en kleur ons eerder herinnert aan de werken van James Ensor, Claude Monet, Henri Matisse, Pierre Bonnard en zelfs aan abstract expressionisten zoals Mark Rothko die tot het uiterste ging in zijn onderzoek naar de ervaring van licht, kleur en vorm. Sledsens neemt echter nooit volledig afstand van het figuratieve, hij abstraheert op zoek naar essentie en schoonheid binnen de herkenbare vormen van zijn subjecten. Hiermee nodigt hij de toeschouwer uit om stil te staan bij het herkenbare en op zoek te gaan naar de schoonheid in hun eigen waarnemingen. 

 

In deze tentoonstelling presenteert Sledsens ook voor het eerst zijn houtskooltekeningen, waarin hij zijn spel met kleuren volledig achterwege laat en zich focust op de essentie van zijn compositie in het spel van lijnen en vormen. Hierbij koos hij om te werken met houtskool, één van de oudste tekenmaterialen, vanwege de vlotheid en vrijheid die deze techniek hem gaf op papier. 

 

Ben Sledsens (°1991, Antwerpen) woont en werkt in Antwerpen, België. Werk van de kunstenaar bevindt zich in verschillende internationale collecties, waaronder Museum of Contemporary Art San Diego, San Diego; M HKA, Antwerpen; CAC, Malaga; Fundacion Canaria para el Desarollo de la Pintura, Las Palmas De Gran Canaria; de Hermitage, Sint-Petersburg en Nassima Landau Art Foundation, Tel Aviv. 

bottom of page