top of page

ELLEN DE MEUTTER

Oost West Thuis Best

12 May - 25 June, 2011

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce its third solo exhibition with Ellen De Meutter (Born 1981 in Merksem, Belgium, lives and works in Antwerp).

The uncanny atmosphere of Ellen De Meutter's paintings overshadows the everyday events going on around them. In her new exhibition at Tim Van Laere Gallery "Oost West Thuis Best" De Meutter introduces characteristic Flemish motifs: church towers topped with crosses, weather vanes, suburban-like houses. This "Flemishness" is nothing if not ironic in the sense that De Meutter drives a narrowminded Flemishness to the extreme. Her paintings consist of anti-heroic gestures that aim to document the human, the everyday, the ordinary and in this way not only a narrow-minded Flemishness is put to the extreme but De Meutter places the grand gestures of painting itself in perspective. Painterly elements such as clouds and fruit still lifes find their place next to typical Flemish motifs in a playful way within De Meutter's unordinary iconography.
Many of De Meutter's paintings draw on a personal backstory, even if this remains concealed and kept out of sight. Moreover, a wonderful sense of gravity obscures every feeling of familiarity. In this exhibition De Meutter seems to contemplate her roots and question if home really is the best. Boats who became an essential element in De Meutter's own personal iconography, now appear in her work as a new kind of Noah's Ark, a symbol of transformation.
The snippets of words in her works, investigating the relationship between language and meaning, have previously led to comparisons with Broodthaers. In some of her new works she explores her roots in painting, this becomes clear in stylistic parallels with Brusselmans and Tytgat. Brush strokes charged with color and differences in paint treatment betray opposite states of mind and create a strange painterly tension. As Roel Arkesteijn wrote on her solo exhibition at Museum Dhondt-Dhaenens: “One of the remarkable things in the works of Ellen De Meutter is the painterly qualities. The canvases display a large variety in paint treatment and alternate between transparent and paste-like paint surfaces.”De unheimliche sfeer van Ellen De Meutter's schilderijen overschaduwt de alledaagse gebeurtenissen. In haar nieuwe tentoonstelling bij de Tim Van Laere Gallery 'Oost West Thuis Best' introduceert De Meutter onder meer karakteristieke Vlaamse motieven: kerktorens, windwijzers, voorstedelijke huizen. Deze "Vlaamsheid" is niets anders dan ironie, in de zin dat De Meutter een bekrompen Vlaamsheid op de spits wil drijven. Haar schilderkunst bestaat eerder uit anti-heroïsche gebaren die het menselijke, het alledaagse, het simpele in kaart wil brengen en zo niet alleen een bekrompen Vlaamsheid op de spits drijft maar ook de schilderkunst zelf in haar grootse gebaren wil relativeren. Zo vinden we naast typisch Vlaamse motieven ook traditionele schilderkunstige elementen als fruitstillevens en wolkenmotieven die op een speelse manier hun plek vinden binnen De Meutters zonderlinge iconografie.
Veel van De Meutter's schilderijen gaan uit van een persoonlijk achtergrondverhaal, toch blijft dit steeds verborgen. Bovendien verduistert een wonderlijke zwaartekracht elk gevoel van vertrouwdheid. In de tentoonstelling lijkt De Meutter haar afkomst in vraag te stellen. Boten die een essentieel element in de persoonlijke iconografie van De Meutter vormen, verschijnen nu in haar werk als een nieuwe Noah's Ark, een symbool van transformatie.
De woordfragmenten in haar werken, het onderzoek naar de relatie tussen taal en betekenis, hebben in het verleden geleid tot vergelijkingen met Broodthaers. In sommige van haar nieuwe werken onderzoekt ze ook haar wortels binnen de schilderkunst, dit is stilistisch merkbaar in parallellen met Brusselmans en Tytgat. Penseelstreken geladen met kleur en verschillen in verfbehandeling verraden tegengestelde stemmingen en creëren een vervreemdende spanning. Zoals Roel Arkesteijn schreef over haar solo-tentoonstelling in Museum Dhondt-Dhaenens: "Opmerkelijk aan het nieuwe werk van Ellen De Meutter is onder meer de schilderachtigheid. De doeken tonen grote variatie in de verfbehandeling en de afwisseling van transparante en pasteuze verfoppervlakken. Ook de ambitie die aan de basis van de schilderijen ligt, is opvallend."

bottom of page