top of page
FK_Poster.jpg

FRIEDRICH KUNATH

New Ballads

29 April - 5 June, 2021

Tim Van Laere Gallery is pleased to present its second solo exhibition of Friedrich Kunath, titled New Ballads.

 

The universe of Friedrich Kunath is carefully balanced around dichotomies. His paintings address the greater questions in life, bringing viewers into a disruptive state of searching for meaning in life while realizing the ridiculousness of this quest. The artist’s personal journey from East to West Berlin and on to his new-found home in Los Angeles presented him with a wide variety of source material ranging from the canon of art history and German philosophy to the idiom of kitsch and the make-believe world of Hollywood and LA. Many of these materials are impacted by two poles – the culture of wisdom and pop culture – to the point of obsession and even, at times, systematization. Dealing with such universal themes of human existence as love, loss, optimism, vulnerability and melancholy, he employs a variety of media, from painting, sculpture, drawing, video and photography to expansive installations, all provided with a tragicomic pathos and dreams of possibilities. In almost every work, there is a tangible realization that the world is a spectacle of unfulfilled dreams in which the rawness of life is fled through the parallel universe of pop culture.  

 

Humbled by the current global pandemic, Kunath has dialled back his signature irony and presents a series of more subtle works in which he shares his inner thoughts and travels with his viewers. The centrepiece of this show, titled One Minute You’re Here, works as an anchor around which the other paintings orbit like a satellite system. The work reveals several of the artist’s passions, such as perfume, tennis and music – the title itself refers to the Bruce Springsteen song of the same name. The main actor in this piece, as Kunath likes to call his characters, is the Nick Drake figure who drags a bag of unspecified sadness out of his house and into the night. This figure reappears in the work Unspecified Sadness, where, in the spirit of Casper David Friedrich’s Wanderer above the Sea of Fog, you see the figure from the back, carrying the bag into this comical cartoonish forest. According to Kunath, Casper David Friedrich’s figure from the back was revolutionary in the painting of inner landscapes. ‘Putting a figure in front of you, you looking through that figure to the landscape, therefore you are looking at your own inner landscape’, says Kunath. ‘One Minute You’re Here is interesting because in America you would say: One minute you’re here and the next you’re gone. And I think that leaving out the second sentence is basically my approach of painting, as I believe that painting starts where words end. When language ends, painting starts. And I feel like I was thinking of that a lot with One Minute You’re Here. In your mind you might hear ‘the next you’re gone’, but you don’t see it. The painting steps in for the rest of the sentence. I feel that the way I’ve worked with words for this show is a bit more nuanced. It’s not as loud, nor does it go straight for the one-liner.’

 

Friedrich Kunath was born in Chemnitz, Germany (1974). He lives and works in Los Angeles. His work has been exhibited widely and is featured in prominent public and private collections, such as Museum of Modern Art, New York; Hammer Museum, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, San Diego, CA; the Walker Art Center, Minneapolis, MN; and the Frans Hals Museum, Haarlem, the Netherlands.

Tim Van Laere Gallery presenteert haar tweede solotentoonstelling van Friedrich Kunath, getiteld New Ballads.

 

Het universum van Friedrich Kunath is zorgvuldig uitgebalanceerd op basis van dichotomieën. In zijn schilderijen behandelt hij de grotere levensvragen en brengt hij de kijker in een ontwrichtende staat tussen het zoeken naar zin in het leven en het besef van het ridicule van deze zoektocht. Zijn persoonlijke reis van Oost- naar West-Berlijn, naar zijn nieuw gevonden thuis in Los Angeles, leverde Kunath een breed scala aan bronnenmateriaal op, variërend van de canon van de kunstgeschiedenis en de Duitse filosofie tot het idioom van kitsch en de fantasiewereld van Hollywood en LA. Veel daarvan wordt beïnvloed door twee polen - de cultuur van wijsheid en populaire cultuur - tot het punt van obsessie en soms zelfs systematisering. Kunath’s werk gaat over de universele thema's van het menselijk bestaan, zoals liefde, verlies, optimisme, kwetsbaarheid en melancholie. Zijn oeuvre omvat verschillende media, van schilderen, beeldhouwen, tekenen, video en fotografie tot uitgebreide installaties, allemaal voorzien van een tragikomisch pathos en dromen over mogelijkheden. In bijna elk werk is het besef voelbaar dat de wereld een schouwspel is van onvervulde dromen, waarin de rauwheid van het leven wordt ontvlucht via het parallelle universum van de populaire cultuur.

 

De globale pandemie bracht Kunath een gevoel van nederigheid, waardoor hij bij deze reeks werken terugschroefde op zijn typerende ironie. Hij presenteert nu een reeks subtielere werken waarbij hij zijn innerlijke gedachten en reizen deelt met de toeschouwers. One Minute You’re Here vormt het centrale punt van deze show en werkt als een anker waarrond de andere werken zich wentelen zoals een satelliet. In het werk zijn verschillende anekdotes te vinden die verschillende passies van de kunstenaar onthullen zoals parfum, tennis en muziek - de titel van het werk verwijst dan ook naar het gelijknamige nummer van Bruce Springsteen. De hoofd acteur in dit werk,  zoals Kunath zijn personages graag noemt, is de figuur van Nick Drake die een zak met Unspecified Sadness (ongespecificeerd verdriet) uit zijn huis de nacht in sleept. Deze figuur komt terug in het werk Unspecified Sadness, waar je de figuur van achteren ziet, in de geest van Casper David Friedrich's De wandelaar boven de nevelen (c.1818), terwijl hij de zak in het cartooneske woud draagt. Volgens Kunath was het een revolutionaire zet van Casper David Friedrich om de achterkant van een figuur te schilderen in de traditie van innerlijke landschappen. “Door een figuur voor de toeschouwer neer te zetten, kijk je door die figuur naar het landschap, waardoor je naar je eigen innerlijke landschap kijkt”, zegt Kunath. “Het werk One Minute You’re Here is interessant omdat je in Amerika zou zeggen: “One minute you’re here, and the next you’re gone” (het ene moment ben je hier en het andere moment ben je weg). En ik denk dat, door de tweede zin weg te laten, dit mijn benadering van de schilderkunst omvat. Ik geloof dat schilderen begint waar woorden eindigen. Waar de taal ophoudt, daar begint het schilderen. Ik heb het gevoel dat ik daar veel aan dacht met One Minute You’re Here. In gedachten hoor je het vervolg van de zin “and the next you’re gone” (en het andere moment ben je weg), maar je ziet het niet. Het schilderij valt in voor de rest van de zin. Naar mijn gevoel ga ik in deze show veel genuanceerder om met woorden. Het is niet meer zo luid of gaat niet meer rechtstreeks voor de oneliner.”

 

Friedrich Kunath werd geboren in Chemnitz, Duitsland (1974) en woont en werkt in Los Angeles. Zijn werk werd globaal geëxposeerd en is opgenomen in vooraanstaande openbare en privécollecties zoals het Museum of Modern Art, New York; Hammer Museum, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, San Diego, CA; het Walker Art Center, Minneapolis, MN; en het Frans Hals Museum, Haarlem, Nederland.

bottom of page