top of page
HV_Poster.jpg

HENK VISCH

There were no empty chairs

11 March - 24 April, 2021

Tim Van Laere Gallery presents its sixth solo exhibition of Henk Visch. In this exhibition, Henk Visch shows a series of new sculptures in various materials together with a new series of drawings. 

 

The work of Henk Visch (b. 1950 in Eindhoven, the Netherlands; lives and works in Eindhoven and Berlin) impresses, moves and evokes a series of memories and associations. The quiet, introverted force of his works makes us pause and transports us to a new dimension that feels both familiar and strange. Henk Visch observes, researches and archives, and this has led to a well-founded knowledge of the most diverse subjects, ranging from the traditions of sculpture, literature, myths and world history to psychologies and natural sciences. This knowledge is tangible in his works, but not immediately recognizable. Like a magician, Henk Visch throws us off the track and misleads us in a playful manner that can often lead to misunderstandings. According to Henk Visch, the misunderstanding falls within the logical apparatus, but does not quite fit in. And that is what makes Henk Visch interesting. With poetic finesse and an intuitive approach, he represents his own memories and associations in different forms and materials. These materials can vary from bronze, aluminium and rebar to fake fur, synthetic hair and polystyrene. 

 

One of the most central subjects in Henk Visch’s work is the human body. According to him, our body is an archive in which everything is stored, from emotions and social interactions to memories and associations. That information manifests itself in the manufacturing process of a sculpture where parts are twisted, distorted or stretched. He often leaves out body parts. In the words of Jan Hoet: ‘His work ends where a great work should end. When first confronted with it, you don’t notice that arms are missing. Everything is so intimidating that you imagine you have a complete figure before you. The figure is completely pushed into itself and is totally cut off from the outside world. And yet, as viewers, we can project ourselves into it. You experience a moment of modesty and silence. You have the impression that it is breathing and even moving.’ The sculpture’s infusion of energy and poetic force irradiates the space it occupies, engaging in a conversation not only with the other sculptures, but also with the surrounding architecture or nature and the viewers who enter the space around them. The fact that Henk Visch is very conscious of this process can be seen in the work Enigma of the Western World, in which the glass balls ensure that the surroundings are absorbed into the work and become a conscious part of it. 

Henk Visch’s use of language is also remarkable. He often gives his intrinsic sculptures poetic and enigmatic titles that can trigger a whole stream of associations and meanings in the viewer, without harming the true aura of the work itself. In this way, language and sculpture work together in a very special manner and reinforce each other. 

 

The work of Henk Visch has been exhibited internationally and is part of public collections such as the Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam), Bonnefantenmuseum (Maastricht), Centraal Museum (Utrecht), Municipal Museum of Contemporary Art Ghent – S.M.A.K. (Ghent), Middelheimmuseum Antwerp (Antwerp), Museum of Contemporary Art Antwerp – M HKA (Antwerp), Van Abbemuseum (Eindhoven), De Pont Museum (Tilburg), Rijksmuseum Twenthe (Twenthe), De Stichting Art & Heritage ABN AMRO (Amstelveen), Fries Museum (Leeuwarden), Kröller-Müller Museum (Otterlo), Kunstcollectie Provincie Gelderland (Arnhem), Leiden University Medical Centre (Leiden), Museum Arnhem (Arnhem), National Archives (The Hague),Textile Museum (Tilburg), Sprengel Museum, Hanover (Germany), MARTA Herford Museum, Herford (Germany), Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence (France), Universität Ulm (Germany), Datong Art Museum, Datong (China), Collection FRAC du Loire (France). His work is also part of the public space in Munich (Egyptian Museum), Fellbach, Mannheim, Nordhorn, Le Havre, Beijing, Rousselaere, Antwerp, Singapore, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Amersfoort and Maastricht.

Tim Van Laere Gallery presenteert haar zesde solotentoonstelling van Henk Visch. In deze tentoonstelling toont Henk Visch een reeks nieuwe sculpturen in diverse materialen samen met een nieuwe reeks tekeningen. 

 

Het werk van Henk Visch (°1950 Eindhoven, Nederland. Leeft en werkt in Eindhoven en Berlijn) imponeert, ontroert en roept een reeks van herinneringen en associaties op. Hun introverte stille kracht brengt ons tot stilstand en transporteert ons naar een nieuwe dimensie die tegelijk heel vertrouwd voelt maar ook bevreemdend. Henk Visch observeert, onderzoekt en archiveert, wat leidt tot een onderbouwde kennis van de meest uitleenlopende onderwerpen, gaande van de tradities van de beeldhouwkunst, literatuur, mythes, wereldgeschiedenis tot psychologieën en natuurwetenschappen. Deze kennis is voelbaar in zijn werken, maar niet meteen herkenbaar. Als een goochelaar zet Henk Visch ons op een dwaalspoor en misleidt hij ons op een speelse manier wat vaak kan leiden tot misverstanden. Volgens Henk Visch valt het misverstand binnen het logische apparaat, maar past het er nog net niet in. En daarin ligt ook de interesse van Henk Visch. Met een poëtische finesse en intuïtieve aanpak verbeeldt hij zijn eigen herinneringen en associaties in verschillende vormen en materialen. Die materialen kunnen variëren van brons, aluminium en betonijzer tot nepbont, synthetisch haar en piepschuim. 

 

Eén van de meest centrale onderwerpen in het werk van Henk Visch is het menselijk lichaam. Volgens hem is ons lichaam dan ook een archief waarin alles wordt opgeslagen gaande van emoties en sociale interacties tot herinneringen en associaties. Die informatie uit zich in het maakproces van een beeld waarbij delen worden verdraaid, verwrongen of uitgerekt. Vaak laat hij ook lichaamsdelen weg. In de woorden van Jan Hoet: “Zijn werk eindigt waar een groots werk moet eindigen. Bij een eerste confrontatie merk je niet dat er armen ontbreken. Alles is zo intimiderend dat je denkt een volledige gestalte voor je te hebben. De figuur zit volledig in zichzelf gedrongen en is totaal van de buitenwereld afgesloten. Toch kunnen we ons er als kijker in projecteren. Je beleeft een moment van ingetogenheid en stilte. Je hebt de indruk dat het ademt en zelfs beweegt.” De infusie van energie en poëtische kracht van het beeld straalt door naar de ruimte die ze innemen, waarbij het niet alleen een conversatie aangaat met de andere sculpturen, maar ook met de architectuur of de natuur en de toeschouwers die de ruimte rondom hen betreden. Dat Henk Visch zich heel bewust is van dit proces, zie je terug in het werk Enigma of The Western World, waarbij de glazen bollen ervoor zorgen dat de omgeving mee ingezogen wordt in het werk en er een bewust onderdeel van gaat uitmaken. 

Opmerkelijk is ook het taalgebruik van Henk Visch. Vaak voorziet hij zijn intrinsieke sculpturen van poëtische en enigmatische titels die bij de toeschouwer een hele stroom aan associaties en betekenissen op gang kunnen brengen, zonder afbreuk te doen aan de ware uitstraling van het werk zelf. Op die manier werken taal en beeld op een heel bijzondere manier samen en versterken ze elkaar. 

 

Het werk van Henk Visch werd internationaal tentoongesteld en maakt deel uit van publieke collecties zoals onder andere het Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam), Bonnefantenmuseum 

(Maastricht), Centraal Museum (Utrecht), Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent - S.M.A.K. 

(Ghent), Middelheimmuseum Antwerpen (Antwerp), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - M HKA (Antwerp), Van Abbemuseum (Eindhoven), De Pont Museum (Tilburg), Rijksmuseum Twenthe (Twenthe), De Stichting Art & Heritage ABN AMRO (Amstelveen), Fries Museum 

(Leeuwarden), Kröller-Müller Museum (Otterlo), Kunstcollectie Provincie Gelderland (Arnhem), Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden), Museum Arnhem (Arnhem), Nationaal Archief (The Hague),Textiel Museum (Tilburg), Sprengel Museum, Hannover (Germany), MARTA Herford Museum, Herford (Germany), Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence (France), Universität Ulm (Germany), Datong Art Museum, Datong (China), Collection FRAC du Loire (France). Zijn werk maakt ook deel uit van de publieke ruimte in München (Egyptisches Museum), Fellbach, Mannheim, Nordhorn, Le Havre, Beijing, Rousselaere, Antwerpen, Singapore, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Amersfoort en Maastricht.

bottom of page