top of page
PR_Poster.jpg

PETER ROGIERS

TVLG-Yard

15 October 2020 - 15 January, 2021

Tim Van Laere Gallery presents a new TVLG_Yard with Peter Rogiers, featuring two new sculptures in aluminium and bronze.

The work of Peter Rogiers (b. 1967 in Antwerp, lives and works in Oud Heverlee) is characterized by a number of contradictions and by ambiguity. With his distinctive sense of humour, a large dose of (self-)irony and exceptional artisanal qualities, Rogiers challenges the conventions of traditional art history by removing them from their typical contexts and introducing them in a new visual idiom in which the psychology of form is always centre stage.

 

In this TVLG_Yard, Rogiers is showing two new sculptures, which each highlight two different aspects of visual culture. For example, the image of the ballerina in sculpture can no longer be seen in isolation from the tradition established by Edgar Degas’s Little Dancer Aged Fourteen, which caused a stir at the Paris Salon in 1881. He contrasts it with the sculpture of a palm tree, an image that generates multiple meanings and is not embedded in one particular tradition.

 

The process of deconstruction, assemblage and association occupies an important place in Rogiers’ oeuvre. By starting out from an existing visual idiom and loading these images with visible corrections to his own work process, he gives them a new energy, depth and momentum. This keeps the sculpture in constant motion and paves the way for certain icons to transcend their own cliché. To achieve a good figurative sculpture, one must largely look upon it abstractly, according to Rogiers. Through a process of abstraction and assemblage, the essence of a certain sculpture can be re-examined so that it can detach itself from any imposed or attributed connotation. Rogiers does this both with Summer Breeze, 2020, which he separates from the Western archetype of sculpture, and with the work Spinner, 2020, where he starts from the image of a classic palm tree, often associated with paradisiacal themes or Western luxury, as a kind of alibi. By casting the fronds of the palm tree in aluminium and the trunk in painted bronze, the work not only generates a monumental impression but also reminds us of the industrial element that was introduced in twentieth-century sculpture. In doing so, he uncouples these sculptures from their tradition and classical interpretations, and creates entirely new entities. This aspect makes it possible to place two seemingly divergent themes in one and the same context.

 

The works of Peter Rogiers are in various public collections, including Middelheim Museum (Antwerp), S.M.A.K. (Antwerp), Mu.ZEE (Ostend),

M HKA (Antwerp), Fondation Louis Vuitton (Paris) and LACMA (Los Angeles).

Tim Van Laere Gallery presenteert een nieuwe TVLG_Yard met Peter Rogiers. In deze Yard toont Rogiers twee nieuwe sculpturen in aluminium en brons. 

 

Het werk van Peter Rogiers (°1967 Antwerpen. Leeft en werkt in Oud Heverlee) kenmerkt zich door een tal van contradicties en ambiguïteit. Met zijn kenmerkend gevoel voor humor, een grote dosis (zelf)ironie en uitzonderlijke artisanale kwaliteiten daagt Rogiers de conventies van de traditionele kunstgeschiedenis uit, door ze uit hun typerende contexten te halen en te introduceren binnen een nieuwe beeldtaal waarbij de psychologie van de vorm steeds centraal staat.

 

In deze TVLG_Yard toont Rogiers twee nieuwe sculpturen die elk twee verschillende aspecten van de beeldcultuur aanhalen. Zo is het beeld van de ballerina in de beeldhouwkunst niet meer los te zien van haar traditie opgezet door Edgar Degas’ Little dancer aged fourteen die veel ophef veroorzaakte in het Parijse Salon in 1881. Daartegenover zet hij het beeld van een palmboom, een beeld dat meerdere betekenissen genereert en niet ingebed is in één bepaalde traditie. 

 

Het proces van deconstructie, assemblage en associatie neemt een belangrijke plaats in bij het oeuvre van Rogiers. Door te vertrekken vanuit een bestaande beeldtaal en die beelden te laden met zichtbare correcties van zijn eigen werkproces geeft hij deze een nieuwe energie, gelaagdheid en dynamiek.  Hierdoor blijft het beeld steeds in beweging en baant hij een weg vrij voor bepaalde iconen om hun eigen cliché te overstijgen. Om tot een goed figuratief beeld te komen, moet er volgens Rogiers voor een groot deel abstract naar gekeken worden. Door een proces van abstrahering en assemblage kan er opnieuw naar de essentie van een bepaald beeld gekeken worden waardoor het zich kan loskoppelen van elke opgelegde of toegeschreven connotatie. Dit doet Rogiers zowel met Summer Breeze, 2020 die hij losmaakt van het westerse archetype van de beeldhouwkunst en met het werk Spinner, 2020, waarbij hij vertrekt vanuit het beeld van een klassieke palmboom, die vaak geassocieerd word met paradijselijke thema’s of Westerse luxe, als een soort van alibi. Door de bladeren van de palmboom te gieten in aluminium en de stam in geschilderde brons, geeft het werk ons niet alleen een monumentale indruk maar herinnert het ons ook aan het industrieel gegeven dat werd geïntroduceerd in de 20ste eeuwse beeldhouwkunst.Hiermee koppelt hij deze beelden los van hun traditie en klassieke interpretaties en creëert volledig nieuwe entiteiten. Dit aspect maakt het dan ook mogelijk om twee op het eerste zicht uiteenlopende thema’s in éénzelfde context te plaatsen.

 

De werken van Peter Rogiers zijn opgenomen in verschillende publieke collecties zoals Middelheimmuseum (Antwerpen), S.M.A.K. (Antwerpen), Mu.ZEE (Oostende), M HKA (Antwerpen), Fondation Louis Vuitton (Parijs) en LACMA (Los Angeles). 

bottom of page