top of page
RM_poster2.jpg

RYAN MOSLEY

The Disappearing Land

2 February - 18 March, 2023

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce The Disappearing Land, a solo exhibition of new paintings and drawings by British painter Ryan Mosley. It is the artist’s third solo show at the gallery. 

In his works, Ryan Mosley explores new ways of figuration that build on, challenge, and expand the canonical Western painting tradition. Mosley wants his paintings to embody their own contradictions and plays with the viewers' perception of both fact and imagination. Through his spontaneous approach to painting, the characters and narratives appear organically, starting with a cross-fertilization of ideas. Adding and taking away paint propels the characters and narratives towards new destinations far removed from the initial idea.

 

Mosley’s painterly universe is inhabited by an array of fantastical characters who live in a world set in a time both in the past and in the future. They stage a conversation formed by every conceivable tentative, corner of fact and fiction. These characters often find their origins in the signature portraits by Mosley. Here he explores his painterly possibilities and experiments with different ways of representation. They are alibis for painterly questions about surface, shadow, texture, and patterns. These characters only exist in the painters’ studio and often find their way onto several of the painter’s canvasses, where they develop new storylines. In his large-scale paintings, these portraits become the stage actors and actresses, flaneurs, dandies, dancers, musicians, and travelers. Some figures have accompanied the artist since the beginning of his artistic career, like the bearded man who, in this show, takes on the role of a rower who travels across the water and guides other travelers there with him. For Mosley, the visual anchor of the boat offers a similar escapism as previous motifs of camels, cacti, Stetson hats, stage curtains, and characters plundered from Greek myth. Resembling our human need for stories, Mosley references stories that are based on fiction: Greek myth, fables, ancient narratives, and folklore.

 

Mosley often obscures the boundaries between fiction and reality, but also between the urban and the exotic. He pulls on many different aspects from his daily life, like the brick patterns he encounters in the streets, the boat motif he encountered over the summer, and new characters he familiarized himself with through literature, like the Behemoth he encountered in Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita. There, the Behemoth is described as a demonic black cat who speaks, walks on two legs, and can transform into a human shape for brief periods of time. This shape-shifting quality triggered a new train of thought for Mosley and opened up new possibilities for visual motifs to landslide into each other, allowing the domestic reality and otherworldly streams of fiction, literature, and art to collide. It’s in this in-between space that each painting begins. 

 

Ryan Mosley (°1980, Chesterfield, UK) has exhibited internationally in exhibitions including Whitechapel Gallery, London; Southbank Centre, London; Aston Hall Museum, Birmingham; Kunsthaus Baselland, Basel; Saatchi Gallery at The Hermitage, Saint Petersburg; Museum Sheffield, Sheffield; Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen; Museum of Modern Art, Baku; Modem Museum, Hungary. His works are part of public collections such as Milwaukee Art Museum, Arts Council Collection, Falckenberg Collection, Saatchi Collection, and Museum of Art, Rhode Island School of Design.

Tim Van Laere Gallery presenteert The Disappearing Land, een solotentoonstelling met nieuwe schilderijen en tekeningen van de Britse schilder Ryan Mosley. Het is de derde solotentoonstelling van de kunstenaar in de galerie. 

In zijn werk verkent Ryan Mosley nieuwe vormen van figuratie die niet alleen voortbouwen op de canonieke westerse schildertraditie, maar deze ook uitdagen en verbreden. Via zijn schilderijen, die hun eigen tegenstrijdigheden belichamen, speelt Mosley met de perceptie van de toeschouwer van zowel feiten als verbeelding. Zijn spontane benadering van het schilderen laten de personages en verhalen toe om organisch te verschijnen, beginnend met een kruisbestuiving van ideeën. Het toevoegen en weghalen van verf stuwt de personages en verhalen naar nieuwe bestemmingen die vaak ver verwijderd zijn van het oorspronkelijke idee.

 

Het schilderkunstige universum van Mosley wordt bewoond door een reeks fantastische personages die leven in een wereld die zich zowel in het verleden als in de toekomst afspeelt. Ze voeren een gesprek gevormd uit alle denkbare sporen van feit en fictie. Deze personages vinden vaak hun oorsprong in de typische portretten van Mosley. Hier verkent hij zijn schilderkunstige mogelijkheden en experimenteert hij met verschillende manieren van representatie. Het zijn alibi's voor schilderkunstige vragen over oppervlak, schaduw, textuur en patronen. Deze personages bestaan alleen in het atelier van de schilder en vinden vaak hun weg naar meerdere doeken van de schilder, waar ze nieuwe verhaallijnen ontwikkelen. In zijn grote schilderijen worden deze portretten toneelspelers, actrices, flaneurs, dandy's, dansers, muzikanten en reizigers. Sommige figuren vergezellen de kunstenaar al sinds het begin van zijn artistieke carrière, zoals de man met de baard. In deze tentoonstelling neemt hij de rol aan van een roeier die over het water reist en daar ook andere reizigers begeleidt. Voor Mosley biedt het visuele anker van de boot een soortgelijk escapisme als eerdere motieven zoals kamelen, cactussen, Stetson-hoeden, toneelgordijnen en uit de Griekse mythe geplunderde personages. De werken van Mosley weerspiegelen vaak onze menselijke behoefte naar verhalen en verwijst in zijn werk ook vaak naar fictieve verhalen zoals de Griekse mythen, fabels, oude verhalen en folklore.

 

Mosley vertroebelt vaak de grenzen tussen fictie en werkelijkheid, maar ook tussen het stedelijke en het exotische. Verschillende aspecten zijn herkenbaar vanuit zijn dagelijkse omgeving, zoals de bakstenenpatronen die hij in de straten tegenkomt, het bootmotief dat hij tijdens de zomer tegenkwam, en nieuwe personages die hij via de literatuur leerde kennen, zoals de Behemoth die hij tegenkwam in De Meester en Margarita van Michail Boelgakov. Daarin wordt de Behemoth beschreven als een demonische zwarte kat die spreekt, op twee benen loopt en voor korte tijd een menselijke gedaante kan aannemen. Deze gedaanteverwisseling bracht voor Mosley een nieuwe gedachtengang op gang en opende nieuwe mogelijkheden om visuele motieven in elkaar te laten overvloeien, waardoor de huiselijke realiteit en de buitenwereldse stromen van fictie, literatuur en kunst met elkaar konden samenvloeien. Het is in deze schemerzone dat elk schilderij begint.  

 

Ryan Mosley (°1980, Chesterfield, UK) heeft internationaal tentoongesteld in onder meer Whitechapel Gallery, Londen; Southbank Centre, Londen; Aston Hall Museum, Birmingham; Kunsthaus Baselland, Bazel; Saatchi Gallery at The Hermitage, Sint-Petersburg; Museum Sheffield, Sheffield; Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen; Museum of Modern Art, Baku; Modem Museum, Hongarije. Zijn werken maken deel uit van openbare collecties zoals Milwaukee Art Museum, Arts Council Collection, Falckenberg Collection, Saatchi Collection en Museum of Art, Rhode Island School of Design.

bottom of page