top of page
RVDV_2019_A0-1.jpg

RINUS VAN DE VELDE

The Villagers

05 September - 12 October, 2019

Rinus Van de Velde (°1983, Leuven, lives and works in Antwerp) presents his first large-scale film project after two years of preparation. The 40-minute movie, entitled The Villagers, premieres during Van de Velde’s fifth solo exhibition at Tim Van Laere Gallery. Alongside the movie, a number of new charcoal drawings are on display, along with color drawings and three sets from the movie. As a whole, it is a comprehensive installation allowing the viewer to enter the universe of the artist.

 

In recent years, Van de Velde has increasingly evolved into a “total artist”. He constantly creates a tension between fiction and reality through the use of different media such as drawings, sculptures, installations and now film as well.

 

One could say that the move to the medium of film is an almost logical evolution in the works of Van de Velde, characterized by their highly narrative nature. In his drawings, the artist often depicts landscapes or scenes that are reminiscent of movies. They appear to be temporary snapshots, like individual images taken from a longer cinematic story. This narrative aspect is further reinforced by the addition of text, as a kind of subtitle: literary accounts add an aspect to the depicted events. 

 

In that sense, it is only a small step towards movies. Yet The Villagers is not a classic linear story. Van de Velde’s choice to work without a fixed script results in a series of separate fragments that are only connected by the order and editing of the scenes. The movie shows the lives of a number of characters living in a small village in an undefined landscape. The realistic high-quality production contrasts with the constructed, abstracted environment and the fictional characters played by Rinus Van de Velde himself, his assistants, friends and the gallerist, none of whom are professionally trained actors. This emphasizes the tension between fiction and reality and ensures that we as spectators have little to hold on to. It all feels very familiar, but at the same time so clearly rooted in fake, copy and imitation, because none of the elements has the pretense of being “real”.

 

The sets

 

An important role is reserved for the life-size sets in which everything takes place. Every detail, from a phone on a desk to a piece of cake at a diner, is made of cardboard and this way exposes the fictional, staged and unreal nature of the medium of film. The monumental “sets”, as Van de Velde calls them, have long been part of his method. 

 

By creating a fictitious, construed world that stems from Van de Velde’s own unbridled imagination, the sets offer the artist numerous possibilities for new stories and images. 

At first, the sets were built as a preliminary study for the drawings and were only a setting for his stories, that he and people from his immediate surroundings acted out in his studio. 

During the past few years, however, the sets gradually gained importance, as autonomous works. They became more detailed and complex, and were presented in new ways.

 

In 2016, a selection of large-scale props left Van de Velde’s studio for the first time, as part of Donogoo Tonka, his solo exhibition at the S.M.A.K. museum. In his solo exhibition at Tim Van Laere Gallery in 2017, he took this idea even further, with a total installation of drawings, ceramics and decor elements. As a continuation of his search of a way to present the detailed craftsmanship of the sets, Van de Velde moved towards the medium of film. Inspired by a documentary he saw at the artist studio of André Breton, he began to scan the sets using a camera. During the making of the sets, they started to present themselves with new stories that sprang from the artist’s imagination. The result is The Villagers, a movie shot entirely in the studio of Van de Velde, for which seventeen life size sets have been made over the past two years.

Na twee jaar voorbereiding presenteert Rinus Van de Velde (°1983, Leuven, woont en werkt in Antwerpen) voor het eerst een grootschalig filmproject. De 40- minuten durende film, getiteld The Villagers gaat in première tijdens de vijfde solotentoonstelling van Van de Velde bij Tim Van Laere Gallery. Naast de film worden ook enkele nieuwe houtskooltekeningen gepresenteerd, net als kleurtekeningen en drie decors uit de film. Het geheel is een totaalinstallatie waarbij de toeschouwer zich in het universum van de kunstenaar begeeft.

 

Van de Velde is de afgelopen jaren in toenemende mate geëvolueerd naar een ‘totaalkunstenaar'. Hij creëert voortdurend een spanning tussen fictie en realiteit door het gebruik van verschillende media zoals tekeningen, sculpturen, installaties en nu dus ook film. 

 

Je zou kunnen zeggen dat de stap naar het medium film een haast logische evolutie is in Van de Veldes oeuvre, dat gekenmerkt wordt door een sterk verhalend karakter. De kunstenaar beeldt in zijn tekeningen vaak landschappen of scènes af die doen denken aan films. Het lijken tijdelijke momentopnamen, zoals losse beelden uit een langer filmisch verhaal. Dat narratieve aspect wordt nog versterkt door de toevoeging van tekst, als een soort ondertitels: literaire getuigenissen die een onderdeel toevoegen aan de afgebeelde gebeurtenissen. 

 

In die zin is het een kleine stap naar film. Toch is The Villagers geen klassiek lineair verhaal. De keuze van Van de Velde om zon  der vast script te werken, resulteert in een aaneenschakeling van losse fragmenten die enkel met elkaar zijn verbonden zijn door de volgorde en montage van de scenes. De film volgt de levens van een reeks personages die in een klein dorpje leven in een ongedefinieerd landschap. De realistische productie van hoge kwaliteit staat in contrast met de geconstrueerde, geabstraheerde omgeving en de fictieve personages die worden gespeeld door Rinus Van de Velde zelf, zijn assistenten en vrienden, die geen van allen professioneel opgeleide acteurs zijn. Dit benadrukt de spanning tussen fictie en realiteit en zorgt ervoor dat we als toeschouwer weinig houvast hebben. Het voelt allemaal zo vertrouwd, maar is tegelijkertijd zo duidelijk geworteld in nep, kopie en namaak, omdat geen enkel element de pretentie heeft om ‘echt’ te zijn.

 

De decors

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de levensgrote sets waarin alles plaatsvindt. Van de telefoon op het bureau tot het plakje cake in een café, elk detail is gemaakt van karton en legt zo het fictieve, gemaakte en onechte van het medium film bloot. Die monumentale ‘decors’, zoals Van de Velde ze noemt, maken al langer deel uit van zijn praktijk. 

Door het creëren van een fictieve, geconstrueerde wereld die voortspruit uit Van de Velde's eigen ongebreidelde verbeeldingskracht, bieden de decors de kunstenaar tal van mogelijkheden voor nieuwe verhalen en beelden. 

Aanvankelijk werden de decors gebouwd als een voorstudie voor de tekeningen en vormden de louter setting voor zijn verhalen, die hijzelf en mensen uit zijn directe omgeving in zijn atelier speelden. Maar de afgelopen jaren krijgen zijn decors steeds meer belang, als autonome werken. Ze werden gedetailleerder en complexer, en kregen nieuwe presentatie manieren.


In 2016 verliet een selectie van grootschalige rekwisieten de studio van Van de Velde voor de eerste keer, als onderdeel van zijn solotentoonstelling Donogoo Tonka in het S.M.A.K. In zijn solotentoonstelling bij Tim Van Laere Gallery in 2017 nam hij dit idee nog verder, met een totaalinstallatie van tekeningen, keramiek en decorelementen. Als een voortzetting van zijn zoektocht naar hoe het gedetailleerde vakmanschap van de decors te presenteren, kwam Van de Velde tot het medium film. Geïnspireerd door een documentaire die hij op het kunstenaarsatelier van André Breton zag, begon hij de decors te scannen met een camera. Tijdens het maken van de decors begonnen ze zichzelf te presenteren met nieuwe verhalen die voortkwamen uit de fantasie van de kunstenaar. Het resultaat is The Villagers, een film die helemaal in het atelier van Van de Velde gedraaid werd, en waarvoor de afgelopen twee jaar zeventien levensgrote sets gemaakt werden.

bottom of page