top of page
RVDV_poster2.jpg

RINUS VAN DE VELDE

A Life in a Day

31 August - 7 October, 2023

Tim Van Laere Gallery presents A Life in A Day, Rinus Van de Velde's seventh solo exhibition at the gallery. In this exhibition, the artist not only presents new drawings in oil pastel, colored pencil, and charcoal but also premieres his third film, A Life in A Day, along with a selection of sculptures featured in the film.

 

Rinus Van de Velde's oeuvre reads like a multiverse, in which different storylines always run parallel to one another. He has already created several alter egos that allow him to appropriate different personas and explore worlds that do not (yet) belong to him. Throughout these different worlds, the constant anchor point is the artist himself. Through impersonations, constructed lies, and appropriations, he comes closer to uncovering the truth about his own identity and artistry.

His latest film also mirrors this process. In his debut film, The Villagers, Van de Velde started from a predefined narrative, in which the artist himself played a small role as spectator. That narrative already evolved into a more abstract form in his second film, La Ruta Natural. For this film, the artist had a mask made in his likeness allowing one of his assistants to embody the artist’s role. This allowed Van de Velde to observe himself from a distance and portray and analyze his artistry. This same mask reappears in A Life in A Day. While La Ruta Natural’s storyline focused on the creation and destruction of his various alter egos, A Life in A Day delves into Van de Velde's artistry in a more intimate and pure way, inviting us to partake in the artist's inner process.

 

The film opens with a very mundane scene where the artist wakes up, gets dressed, and then walks out the door with his briefcase to start his day. The motif of the briefcase plays an important role here as the depiction of a bundle of thoughts, ideas, and visualizations. It also plays an important role in the encounter between the artist and his gallerist Tim Van Laere, with the briefcase symbolising the dialogue between the two figures. After his daily activities, the artist then enters his imaginary universe, where he walks into a natural scenery. Here, in his solitude, the artist finds a moment of peace and takes his place like a pleinairist to create new work. This desire is visible in the oil pastel drawings in the first space of the exhibition, where the majority focuses on natural landscapes. Then he takes a shortcut to an underground, deeply hidden space, where we find the artist's inner vault. Within this archive, the artist meticulously organizes all his ideas, thoughts, images, and texts. This process of exploration, deepening, appropriating, and reinventing also resonates within the exhibition, where charcoal, oil pastel, colored pencil drawings, and sculptures are showcased. All of these works speak volumes about the artist: about his ambitions, doubts, concerns, his moments of happiness, but also of loneliness, frustration, and sadness. The predominance of the artist's personal voice in all his works makes it possible for him to appropriate any style, without losing his own identity in it. Works by Picasso, Van Gogh, Ensor, Matisse, Armen Eloyan, and Alfred Wallis are unmistakably redirected to a Rinus Van de Velde. The fact that the artist looks a lot to his predecessors and also immerses himself completely in their work is also portrayed in his latest film, in which he defies gravity while climbing through a hatch into a swimming pool that refers to David Hockney. In this scene, too, Van de Velde appropriates the pool by the simple act of washing out his brushes in the pool, resulting in a transformation of the water’s hue. 

 

Rinus Van de Velde (b. 1983 in Leuven, Belgium) lives and works in Antwerp. Work by the artist is in several international collections, including S.M.A.K. (Ghent), M HKA (Antwerp), Royal Museums of Fine Arts of Belgium (Brussels), CAC (Malaga), Kunstmuseum Luzern (Lucerne), FRAC des Pays De La Loire (Nantes), Museum Voorlinden (Wassenaar), Kunstmuseum (The Hague), AZ Artgestion Collection (Bilbao), Kunsthalle Sao Paolo (Sao Paolo), KWM Art Center (Shangai), KPN Art Collection (Netherlands), Stad Antwerpen (Antwerp), Erasmus University (Rotterdam), Belfius Art Collection (Brussels) and Colleccion Solo (Madrid).

 

Tim Van Laere Gallery presenteert A Life in A Day, de zevende solotentoonstelling van Rinus Van de Velde in de galerie. In deze tentoonstelling presenteert de kunstenaar niet alleen nieuwe tekeningen in oliepastel, kleurpotlood en houtskool, maar brengt hij ook zijn derde film A Life in A Day in première, waarvan hij ook een selectie sculpturen toont die deel uitmaken van de film.

 

Het oeuvre van Rinus Van de Velde leest als een multiversum, waarin verschillende verhaallijnen steeds parallel langs elkaar lopen. Hij heeft zichzelf hierin al verschillende alter ego’s aangemeten die hem steeds toelieten verschillende persona’s toe te eigenen en op ontdekking te gaan in werelden die hem (nog) niet toebehoren. Het ankerpunt tussen al deze werelden is steeds de kunstenaar zelf, die via een weg van impersonaties, geconstrueerde leugens en appropriaties steeds dichter komt bij de waarheid rond zijn eigen persoon en kunstenaarschap. 

 

Zijn nieuwste film A Life in A Day is kenmerkend voor dit proces. In zijn eerste film, The Villagers, ging hij uit van een vooropgesteld narratief, waarin de kunstenaar zelf een kleine aanschouwende rol speelde. Dat verhalend gegeven evolueerde naar een meer abstracte vorm in zijn tweede film, La Ruta Natural. Voor deze film liet de kunstenaar een masker maken naar zijn evenbeeld, zodat één van zijn assistenten de rol van de kunstenaar kon spelen. Dat masker is opnieuw aanwezig in A Life in A Day en stelt Van de Velde in staat om zichzelf vanop een afstand te aanschouwen en zijn kunstenaarschap te analyseren en visueel weer te geven. Terwijl La Ruta Natural zich richtte op de creatie en vernietiging van zijn verschillende alter ego’s, benadert A Life in A Day Van de Veldes kunst met een grotere intimiteit en puurheid, en neemt het ons mee in het innerlijke proces van de kunstenaar.

 

De film begint met een alledaagse scène waarin de kunstenaar ontwaakt, zich aankleedt en zijn huis verlaat met een aktetas om zijn dag te beginnen. Het motief van de aktetas speelt hier een essentiële rol als uitbeelding van een bundeling van gedachten, ideeën en visualisaties. Het speelt eveneens een belangrijke rol met het in beeld brengen van de ontmoeting tussen de kunstenaar en zijn galeriehouder Tim Van Laere, waarbij de aktetas het dialoog tussen de twee in beeld brengt. Na de ontmoeting betreedt de kunstenaar zijn imaginaire universum, waar hij in de natuur wandelt, tot rust komt en als een pleinairist inspiratie opdoet voor het creëren van nieuw werk. Dit verlangen wordt weerspiegeld in de oliepastel tekeningen in de eerste zaal van de tentoonstelling, waar de focus ligt op natuurlijke landschappen. Vervolgens ontdekt hij een sluiproute naar een diep verborgen ondergrondse ruimte, waar zich de innerlijke kluis van de kunstenaar bevindt. In dit archief organiseert hij methodisch al zijn ideeën, gedachten, beelden en teksten. Dit proces van exploratie, uitdieping, toe-eigening en heruitvinding is ook aanwezig in de tentoonstelling, met houtskool-, oliepastel- en kleurpotloodtekeningen en sculpturen. Al deze werken spreken boekdelen over de kunstenaar: over zijn ambities, twijfels, bezorgdheden, zijn momenten van geluk, maar ook van eenzaamheid, frustratie en verdriet. 

 

Doordat de persoonlijke stem van de kunstenaar in al zijn werken overheerst, kan hij zich elke stijl toe-eigenen zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Werken van Picasso, Van Gogh, Ensor, Matisse, Armen Eloyan en Alfred Wallis worden ongetwijfeld omgebogen naar een Rinus Van de Velde. Dat de kunstenaar veel naar zijn voorgangers kijkt en helemaal opgaat in hun werk, wordt geïllustreerd in zijn laatste film waarin hij tegen alle zwaartekracht in, door een valluik in een naar David Hockney refererend zwembad klimt. In deze scène maakt Van de Velde zich het zwembad eigen door er simpelweg zijn penselen in te wassen, waardoor de kleur van het water verandert.

 

Rinus Van de Velde (°1983 in Leuven, België) leeft en werkt in Antwerpen. Werk van de kunstenaar bevindt zich in verschillende internationale collecties, waaronder S.M.A.K. (Gent), M HKA (Antwerp), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel), CAC (Malaga), Kunstmuseum Luzern (Luzern), FRAC des Pays De La Loire (Nantes), Museum Voorlinden (Wassenaar), Kunstmuseum (Den Haag), AZ Artgestion Collection (Bilbao), Kunsthalle Sao Paolo (Sao Paolo), KWM Art Center (Shangai), KPN Art Collection (Nederland), Stad Antwerpen (Antwerpen), Erasmus Universiteit (Rotterdam), Belfius Art Collection (Brussels) en Colleccion Solo (Madrid). 

bottom of page