top of page
BS_poster.jpg

BEN SLEDSENS

Under The Tree Distant Sea

1 September - 8 October, 2022

Tim Van Laere Gallery presents its fourth solo exhibition by Ben Sledsens, Under The Tree Distant Sea. Sledsens (°1991, Antwerp) combines his profound knowledge of the visual tradition with his own mythology. In his large-scale canvases he shows us fragments of his imaginary world, a utopia in which he himself wants to live. 

 

With his great pictorial insight, Sledsens composes a new world in which he enlarges, emphasizes and idealizes certain elements from nature and his everyday surroundings, so that they surpass our realistic perception. An example of this can be found in his landscapes, such as the large-scale work In the Yellow Forest, 2022, where he depicts a forest bathed in an overwhelming yellow light. Here he has magnified the influence of light on our perception of color to such an extent that it results in a completely monotonous yellow landscape. His play with color and reinterpretations of the landscape remind us of artists such as Henri Matisse, Pierre Bonnard, James Ensor, Claude Monet, Henri Rousseau and Pieter Brueghel the Elder. Although at first glance his landscapes, portraits, historical and everyday scenes often have an idyllic feel, there is always a certain tension and mystery hidden in his scenes as well. Sledsens often builds his compositions around a moment of climax with an open beginning and end. By reusing motifs, themes and objects, he creates an intriguing puzzle of references and builds a recognizable, coherent, romantic and utopian oeuvre. He makes intensive use of the work of his famous predecessors - he draws on various traditions and thus takes inspiration from them in terms of style, technique, formal language and image rhetorical motifs. The way in which he does this, however, is quite remarkable and typical of his artistry: Sledsens looks and studies a lot in order to investigate his own painterly questions. Those questions are therefore central to the artist's oeuvre, with the subjects functioning as an alibi for exploring those issues. With his intensive work rhythm and research, he makes all of this his own and thus brings forward a very personal visual language. 

 

In his oeuvre, Sledsens plays with the classical genres of painting with a great preference for landscapes and portraits. Sledsens hybridizes the genres and thus rethinks the classical regulations. His inhabited landscapes are animal portraits and his portraits are carefully constructed compositions in which he calculatedly searches for the right characteristics to shape his characters in the same way he shapes a landscape. In his hunting scenes, too, he introduces a new perspective to the genre in which he has the role of the hunter taken by a young woman, referring to his muse, his girlfriend Charlotte De Geyter, who as a fashion designer heads her own label Bernadette. Also in the work Catching Fish, 2021-2022, Sledsens paints a determined woman who defies the whims of the sea to reach her goal. In doing so, he breaks centuries-old stereotypes and gives a powerful role to women within his universe. 

 

In this exhibition, Sledsens is also showing a series of sculptures for the first time. With these he explores the material and technical possibilities of ceramics in an autonomous way. As in his paintings, Sledsens is exploring new ways of expressing himself artistically. There is a long history of the form and function of the vase in almost all developed cultures, and often ceramic objects are the only artistic evidence left from vanished cultures. Sledsens is very aware of the rich history that painted vases carry and also transforms it into his own visual language. 

 

Work by the artist is in several international collections, including the Hermitage (St. Petersburg), M HKA (Antwerp), CAC (Malaga), Fundacion Canaria para el Desarollo de la Pintura (Las Palmas De Gran Canaria), Kotze Kunsgalery (Bloemfontein), Nassima Landau Art Foundation (Tel Aviv). 

Tim Van Laere Gallery presenteert haar vierde solotentoonstelling van Ben Sledsens, Under The Tree Distant Sea. Sledsens (°1991, Antwerpen) combineert zijn diepgaande kennis van de beeldtraditie met zijn eigen mythologie. Met zijn grootschalige canvassen toont hij ons fragmenten uit zijn imaginaire wereld, een utopia waarin hij zelf wil leven. 

 

Met zijn groot picturaal inzicht stelt Sledsens een nieuwe wereld samen, waarbij hij bepaalde elementen uit de natuur en zijn dagelijkse omgeving uitvergroot, benadrukt en idealiseert waardoor ze onze realistische waarneming voorbijstreven. Een voorbeeld hiervan vinden we terug in zijn landschappen, zoals in het grootschalige werk In the Yellow Forest, 2022, waarbij hij een bos weergeeft dat baadt in een overweldigende gele lichtinval. De invloed van het licht op onze kleurwaarneming heeft hij hier zodanig uitvergroot dat het resulteert in een volledig monotoom geel landschap. Zijn spel met kleur en herinterpretaties van het landschap doen ons denken aan kunstenaars als Henri Matisse, Pierre Bonnard, James Ensor, Claude Monet, Henri Rousseau en Pieter Brueghel de Oude. Hoewel zijn landschappen, portretten, historische en dagdagelijkse taferelen op het eerste gezicht vaak een idyllische uitstraling hebben, schuilen in zijn taferelen ook steeds een zekere spanning en mysterie. Sledsens bouwt zijn composities vaak op rond een moment van climax met een open begin en einde. Door het hergebruik van motieven, thema’s en objecten creëert hij een intrigerende puzzel van referenties en bouwt hij een herkenbaar, coherent, romantisch en utopisch oeuvre uit. Hij maakt intensief gebruik van het werk van zijn beroemde voorgangers - hij put uit verschillende tradities en laat zich daardoor inspireren op vlak van stijl, techniek, vormentaal en beeldretorische motieven. De manier waarop hij dit doet is echter heel opmerkelijk en typerend voor zijn kunstenaarschap: Sledsens kijkt en bestudeert veel om zijn eigen schilderkunstige vragen te onderzoeken. Die vragen staan dan ook centraal binnen het oeuvre van de kunstenaar, waarbij de onderwerpen functioneren als een alibi om die kwesties te onderzoeken. Met zijn intensief werkritme en onderzoek maakt hij zich dit allemaal eigen en brengt zo een heel eigen beeldtaal naar voren. 

 

In zijn oeuvre speelt Sledsens met de klassieke genres van de schilderkunst met een grote voorkeur voor landschappen en portretten. Sledsens hybridiseert de genres en herdenkt zo de klassieke regelgeving. Zijn bewoonde landschappen zijn dierenportetten en zijn portretten zijn zorgvuldig opgebouwde composities waarbij hij berekend op zoek gaat naar de juiste karakteristieken om zijn personages vorm te geven op dezelfde manier als hij een landschap vormgeeft. Ook in zijn jachttaferelen introduceert hij een nieuwe blik op het genre waarbij hij de rol van de jager laat innemen door een jonge vrouw. Hiermee verwijst hij naar zijn muze, zijn vriendin Charlotte De Geyter, die als modeontwerpster aan het hoofd staat van haar eigen label Bernadette. Ook in het werk Catching Fish, 2021-2022 schildert Sledsens een vastberaden vrouw die de grillen van de zee trotseert om haar doel te bereiken. Hiermee doorbreekt hij eeuwenoude stereotypes en geeft hij een krachtige rol aan de vrouw binnen zijn universum. 

 

In deze tentoonstelling toont Sledsens ook voor het eerst een reeks sculpturen. Hiermee verkent hij de materiële en technische mogelijkheden van keramiek op een autonome manier. Net als in zijn schilderijen verkent Sledsens hiermee nieuwe manieren om zichzelf artistiek uit te drukken. Er is een lange geschiedenis van de vorm en functie van de vaas in bijna alle ontwikkelde culturen, en vaak zijn keramische voorwerpen het enige artistieke bewijs dat is overgebleven van verdwenen culturen. Sledsens is zich heel bewust van de rijke geschiedenis die beschilderde vazen met zich meedragen en vormt deze ook om naar zijn eigen beeldtaal. 

 

Werk van de kunstenaar bevindt zich in verschillende internationale collecties, waaronder de Hermitage (Sint-Petersburg), M HKA (Antwerpen), CAC (Malaga), Fundacion Canaria para el Desarollo de la Pintura (Las Palmas De Gran Canaria), Kotze Kunsgalery (Bloemfontein), Nassima Landau Art Foundation (Tel Aviv). 

bottom of page